3 - 4 lutego 2018  Kędzierzyn-Koźle
Regulamin Konwentu

  1. Organizatorami konwentu Liskon jest grupa Łaciaty Lis oraz Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu

 2. Konwent jest imprezą zamkniętą, o charakterze niekomercyjnym, a organizatorzy i helperzy pracują społecznie. Konwent trwa od 3 do 4 lutego 2018.

 3. Uczestnikiem konwentu jest osoba, która dokonała akredytacji i podpisała się na liście akredytacyjnej.

 4. Podpisanie listy akredytacyjnej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 5. Ze względów formalnych Organizatorzy zastrzegają sobie prawo spisania numeru PESEL oraz innych danych osobowych Uczestników. Dane te są wymagane w przypadku postępowania ubezpieczeniowego oraz statystycznego. Zgromadzone dane Organizatorzy rok od daty wydarzenia, następnie dane zostaną zniszczone.

 6. Dowodem uzyskanej zgody na uczestnictwo w imprezie jest identyfikator, który każdy uczestnik powinien nosić w widocznym miejscu i pokazać na każde wezwanie osoby do tego powołanej.

 7. Osobami mogącymi sprawdzać identyfikatory są Organizatorzy, Helperzy i Ochrona, zgubienie identyfikatora należy niezwłocznie zgłosić organizatorom w punkcie akredytacji lub ochronie.

 8. Podczas akredytacji należy okazać dokument potwierdzający datę urodzenia.

 9. Osoby niepełnoletnie muszą pokazać przy punkcie akredytacyjnym zgodę rodzica na uczestnictwo dziecka w konwencie.

 10. Terenem konwentu jest budynek Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu oraz przynależny do niego teren.

 11. Ochrona Konwentowa, za zgodą uczestnika, ma prawo rewidować rzeczy Uczestników konwentu. W przypadku podejrzenia o wnoszenie na teren konwentu przedmiotów i substancji zabronionych w regulaminie oraz nie przestrzegania regulaminu, dana osoba może zostać pozbawiona praw Uczestnika i zostać wyproszona z konwentu.

 12. Na terenie imprezy nie wolno posługiwać się bronią, narzędziami ani atrapami broni mogącymi być uznane za niebezpieczne. Kwalifikacji rekwizytów do zabawy dokona koordynator, organizatorzy lub ochrona.

 13. Na terenie konwentu obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych i zażywania środków odurzających. Wprowadzenie takich substancji na teren konwentu skutkuje ich bezzwrotną konfiskatą, a osoby pod ich wpływem zostają usunięte z terenu konwentu.

 14. Palenie wyrobów tytoniowych jest dopuszczalne jedynie w wyznaczonych strefach poza budynkiem konwentu.

 15. Osoby zachowujące się w sposób nieodpowiedni, wulgay, obrażający innych zostaną usunięte z terenu konwentu.

 16. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub skradzione. Rzeczy znalezione podczas konwentu (również dokumenty) będą do odbioru u organizatorów.

 17. Uczestnicy są zobowiązani do zachowania czystości na terenie konwentu, również w toaletach.

 18. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za zajście w ciążę na konwencie.

 19. Na teren konwentu nie wolno wprowadzać ani wnosić żadnych zwierząt.

 20. Podłączanie sprzętów elektrycznych jest możliwe tylko w wyznaczonych miejscach oraz tylko za zgodą Organizatora.

 21. Wszelkie koszty szkód powstałych w efekcie poczynań Uczestnika muszą zostać pokryte w całości przez niego lub jego opiekuna prawnego.

 22. Nie wolno bez zgody organizatorów samodzielnie oplakatowywać terenu konwentu lub stosować reklamy wizualnej.

 23. Organizator zastrzega sobie prawa do wykorzystania zdjęć i nagrań z konwentu w celach informacyjnych oraz ewaluacyjnych.

 24. Organizatorzy pozostawiają sobie prawo do wyproszenia każdego uczestnika konwentu, który nie bedzie się stosować do postanowień regulaminu i poleceń organizatorów lub obsługi, bez zwrotu kosztów wejściówki. Taka decyzja nie podlega odwołaniu i jest natychmiastowa w skutkach.

 25. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania i ponoszenia konsekwencji wynikających z jego łamania.

 26. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie w terminie do trzech dni przed datą odbycia się konwentu.

 27. W kwestiach spo ych lub nieporuszonych w regulaminie ostateczną decyzję podejmują Organizatorzy.