3 - 4 lutego 2018  Kędzierzyn-Koźle
Regulamin Cosplay

REGULAMIN COSPLAYU


I. Informacje ogólne 1. Konkurs Cosplay jest przeznaczony dla osób, które samodzielnie tworzą stroje, przebierają się w nie i odgrywają wybrane przez siebie postacie. Uczestnicy mogą wcielać się w postaci z mangi, anime, gier konsolowych lub komputerowych, książek, filmów, komiksów.

 2. Cosplay prowadzony będzie w sposób mający zapewnić jak najwyższy poziom wizualny, merytoryczny, a także bezpieczeństwo uczestników i widzów. Uczestnicy będą mogli uzyskać dostęp do mikrofonów i innych urządzeń audiowizualnych znajdujących się w dyspozycji organizatorów.


II. Zgłoszenie uczestnictwa w Cosplayu 1. W Cosplayu może wziąć udział każdy ZAREJESTROWANY uczestnik LISKONU 2018, który zarejestruje się w dniu konwentu na wyznaczonym stanowisku oraz opłaci akredytację.

 2. Zgłaszający się do udziału w Konkursie może dołączyć ścieżkę dźwiękową lub plik wideo, które miałyby zostać odtworzone w trakcie jego występu. Pliki można dostarczyć na konwencie, na nośnikach typu CD, DVD i pendrive.

 3. O ewentualnych zmianach w zaakceptowanym wcześniej zgłoszeniu (zmiana podkładu, zapowiedzi, oprawy świetlnej, planszy wyświetlanej podczas występu, itp.) organizatorzy muszą być powiadomieni co najmniej godzinę przed konkursem.

 4. Uczestnik Cosplayu zobowiązuje się jak najszybciej poinformować organizatorów o rezygnacji ze swojego występu, jeśli zajdzie taka konieczność. W przypadku występów grupowych w takiej sytuacji dopuszczalne są zastępstwa (inny cosplayer gra zgłoszoną wcześniej postać) lub zmiana oprawy muzycznej i wizualnej na nie mniej niż godzinę przed konkursem.


III. Przebieg Cosplayu 1. Cosplay prowadzony będzie przez konferansjera wybranego przez organizatorów.

 2. Każdy uczestnik Konkursu prezentuje swój występ po wygłoszeniu zapowiedzi przez konferansjera. Występ w powinien trwać do 2 minut (do 3-5 minut dla grup) i może zawierać np. monolog, pozowanie fotografom lub prezentację zachowań właściwych i charakterystycznych dla odgrywanej postaci.

 3. Uczestnik jest zobowiązany do kulturalnego zachowania się wobec innych gości konwentu i organizatorów. Szczególna uwaga będzie przywiązywana do zachowania na scenie. 

 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania występu uczestników i usunięcia ich ze sceny, jeśli ich zachowanie będzie naruszało prawa innych gości konwentu bądź znacząco odbiegało od ogólnie przyjętych norm moralnych.

 5. Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród nastąpi w późniejszym terminie, w momencie ogłoszonym przez organizatorów.


IV. Przyznawanie nagród 1. Jury dokonuje oględzin strojów uczestników i przyznaje nagrody na podstawie: szczegółowości wykonania strojów, wierności względem pierwowzoru, zachowania scenicznego uczestnika, odzwierciedlenia charakteru odgrywanej postaci.

 2. Nagrody zostaną przyznane za 1 2 i 3 miejsce. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania większej liczby nagród oraz do rezygnacji z przyznania którejkolwiek z nagród.

 3. Przyznawane w Konkursie nagrody nie podlegają wymianie na inne ani na równowartość pieniężną.

 4. Decyzje jury są jawne, a także ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

 5. W przypadku niezgłoszenia się zwycięzców po odbiór nagród zostaną one, po wcześniejszym umówieniu się drogą elektroniczną bądź telefoniczną, odesłane do zwycięzców pocztą lub kurierem na koszt odbiorcy. 


V. Dodatkowe oświadczenia uczestników 1. Zgłaszając się do udziału w Konkursie, uczestnik oświadcza, iż: 
  – wykorzystywany strój wykonał własnoręcznie z dostępnych mu materiałów, 
  – przedstawiana prezentacja nie narusza praw innych osób, w tym praw osobistych, materialnych oraz autorskich.

 2. Uczestnik wyraża zgodę na prezentację wykonanych przez organizatorów i ich przedstawicieli w ramach sesji fotograficznych i nagrań wideo, podczas występów scenicznych i poza nimi – zdjęć i nagrań w dowolnej wybranej przez organizatorów formie, w tym drukiem na papierze, nośnikach cyfrowych i innych, w sieci Internet; na powielanie i rozpowszechnianie dowolną techniką i w dowolnych nakładach. Zdjęcia i nagrania wymienione powyżej stanowią całkowitą i wyłączną własność organizatorów z uwzględnieniem szczególnych praw przysługujących ich autorom. 

 3. Uczestnik może domagać się zaprzestania publicznego udostępniania zdjęć z jego wizerunkiem, lecz tylko w przypadku, gdy te mogą w istotny sposób naruszać jego godność osobistą. 

 4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych podanych przez niego w formularzach rejestracyjnych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu, przyznania i wręczenia nagród oraz sporządzenia statystyk dotyczących Konkursu.


VI. Postanowienia końcowe 1. Decyzje organizatorów są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 

 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w niniejszym regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym uczestników. Najbardziej aktualna wersja niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie internetowej konwentu pod adresem liskon.pl